Jestem z Gdańska Wypracuj Przyszłość

REGULAMIN PROJEKTU ″WYPRACUJ PRZYSZŁOŚĆ″

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. CELE PROJEKTUU

a) Umożliwienie pełnoletnim uczniom ostatnich klas techników oraz ich absolwentom, a także studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego, celem znalezienia pierwszej pracy i pozostania na lokalnym rynku pracy.

b) Ułatwienie firmom, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom zatrudnienia osób w ramach staży zawodowych i tym samym kształtowania przyszłej kadry pracowniczej.

2. ORGANIZATOR PROJEKTU

Organizatorem Projektu "Wypracuj Przyszłość" zwanego dalej "Projektem" jest Miasto Gdańsk (Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, Referat Przedsiębiorczości i Turystyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

3. FUNDATORZY STAŻY

Fundatorzy Staży to firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

4. UCZESTNICY

W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są pełnoletnimi uczniami ostatnich klas techników oraz ich absolwentami oraz studentami lub absolwentami dziennych, zaocznych, wieczorowych studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich, inżynierskich w Polsce lub za granicą. Absolwent to osoba, która ukończyła technikum nie później niż 4 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość”, a także osoba, która ukończyła ww. studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość”.

5. PROMOCJA

Promocja Projektu obejmować będzie m.in. dystrybucję informacji (w tym plakatów i ulotek) związanych z realizacją Projektu:

II. PRZEBIEG PROJEKTU

1. Oferowanie stażu zawodowego

a) Fundator Stażu przesyła wypełnioną „Deklarację uczestnictwa w Projekcie Wypracuj Przyszłość” (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz własny logotyp w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 600 x 600 pikseli, formatu jpg. lub png.) na adres mailowy: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl lub fax 58 323 66 22 z dopiskiem „Wypracuj Przyszłość - deklaracja uczestnictwa”.
Nadesłanie logotypu jest niezbędne do umieszczenia go na stronie internetowej Projektu. Jeżeli logotyp Fundatora Stażu nie zostanie dostarczony, Fundator Stażu nie będzie promowany na stronie Projektu.

b) Po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego Załącznika nr 1, o którym mowa w lit. a), Organizator przesyła na adres mailowy Fundatora Stażu wskazany w deklaracji uczestnictwa link aktywacyjny, celem zalogowania się na stronie internetowej Projektu „Wypracuj Przyszłość” pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl, na której Fundator Stażu elektronicznie wypełnia „Ofertę stażu” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), określając preferowany profil stażysty.

c) Pierwszą ofertę stażu Fundator Stażu ma obowiązek wypełnić najpóźniej w momencie pierwszego logowania się na stronie internetowej Projektu. Aby ukończyć poprawnie aktywację konta Fundator Stażu musi dodać co najmniej jedną ofertę stażu.

d) Fundator Stażu może dodawać bez ograniczeń kolejne oferty staży w dowolnym czasie, jednak nie później niż do dnia 16 lipca 2018 r.

e) Oferta stażu będzie widoczna na stronie internetowej Projektu przez okres 30 dni od dnia jej zamieszczenia. Po upływie tego okresu oferta zostanie automatycznie usunięta ze strony internetowej Projektu.

f) Fundator Stażu ma możliwość przedłużenia ważności okresu oferty, zamieszczonej na stronie internetowej Projektu o kolejne 30 dni.

g) Lista Fundatorów Staży wraz z ich ofertami staży, określającymi wymagania stawiane potencjalnym stażystom będzie publikowana i aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl. Fundator Stażu ponosi odpowiedzialność za aktualność prezentowanych w systemie ofert.

2. Przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja Uczestników

a) Od dnia 2 października 2017 r. zostanie uruchomiona na stronie internetowej www.wypracujprzyszlosc.pl możliwość rejestrowania zgłoszeń przez Uczestników III edycji Projektu „Wypracuj Przyszłość”.

b) Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta oraz wypełnienia elektronicznego zgłoszenia, w dalszej części zwanego zgłoszeniem, dostępnego na stronie internetowej www.wypracujprzyszlosc.pl. Kompletne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) z załączonym CV kandydata w wersji elektronicznej w formacie *.doc, *.docx, *.pdf, *.odt. lub *.rtf wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu. Uczestnik Projektu otrzymuje możliwość złożenia swojego zgłoszenia równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty. Po wypełnieniu i zamknięciu zgłoszenia Uczestnik Projektu nie ma możliwości zmiany listy wybranych ofert stażu do czasu uwolnienia z procesu rekrutacji przynajmniej jednego jego zgłoszenia.

c) Uczestnik może rozpocząć maksymalnie 3 procesy rekrutacyjne jednocześnie. Uczestnicy Projektu mogą zgłaszać się do Projektu przez cały okres jego trwania, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59. Rejestracja zgłoszenia Uczestnika zostaje potwierdzona za pomocą wiadomości e-mail zawierającej numer zgłoszenia, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

d) Organizator weryfikuje zgłoszenia Uczestników Projektu i dopasowuje poprawnie złożone zgłoszenia do wybranych przez Uczestników ofert stażu, a następnie przesyła zgłoszenia do Fundatorów Staży.

e) Uczestnik będzie otrzymywał informacje o statusie swoich zgłoszeń. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Rekrutacja Uczestników

a) Fundator Stażu zobowiązany jest do zakwalifikowania Uczestnika do rekrutacji lub odrzucenia jego aplikacji w systemie w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia Uczestnika od Organizatora.

b) W przypadku niepodjęcia w terminie przez Fundatora Stażu czynności, o których mowa w lit. a) zgłoszenie Uczestnika zostaje automatycznie odrzucone, a Uczestnik otrzymuje możliwość aplikowania na kolejną ofertę.

c) Fundator Stażu samodzielnie prowadzi proces rekrutacji, spośród zgłoszeń osób przypisanych przez Organizatora, zgodnie z ust. 2 lit. d) niniejszego działu. Proces rekrutacji będzie odbywać się w miejscu i czasie wyznaczonym przez poszczególnych Fundatorów Staży, w porozumieniu z osobą do niego zakwalifikowaną (Uczestnikiem).

d) Proces rekrutacji powinien być zakończony przez Fundatora Stażu w ciągu 30 dni od dnia zakwalifikowania Uczestnika do rekrutacji. Jeżeli w tym okresie rekrutacja nie zostanie zakończona, Organizator zastrzega sobie prawo do uwolnienia zgłoszenia Uczestnika, a Uczestnik otrzymuje prawo do aplikowania na kolejną ofertę.

e) Fundator Stażu ma możliwość przedłużenia terminu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w lit. d) maksymalnie o 30 dni.

f) Spośród osób biorących udział w procesie rekrutacji zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej „Laureatami”, którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży zawodowych u Fundatorów Staży.

g) Termin, warunki odbywania stażu oraz forma zatrudnienia stażysty (umowy cywilnoprawne, umowa o pracę) zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

h) Nazwiska Laureatów na bieżąco będą publikowane na stronie internetowej Projektu www.wypracujprzyszlosc.pl.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW STAŻY

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu zawodowego lub jego przerwania.

c) Organizator nie gwarantuje znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania określone w ofertach miejsc stażowych.

d) Organizator zakończy III edycję Projektu "Wypracuj Przyszłość" w dniu 30 września 2018 r. Fundator Stażu ma możliwość zadeklarowania przeniesienia aktywnych ofert staży do systemu obsługującego kolejną edycję Projektu.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDATORÓW STAŻY

a) Fundator Stażu ponosi pełną odpowiedzialność za treść prezentowanej oferty stażu, jej poprawność i aktualność, jak również za informacje o reprezentowanej firmie, opublikowane na stronie Projektu w panelu dla Fundatora Stażu.

b) Fundator Stażu zobowiązuje się do zawarcia umowy z wybranym przez siebie stażystą na okres minimum 1 miesiąca oraz wypłaty wynagrodzenia dla tego stażysty w kwocie minimum 1.400,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100) brutto za jeden miesiąc stażu, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia.

c) Fundator Stażu określa formę zatrudnienia stażysty (umowy cywilnoprawne, umowa o pracę) pod warunkiem zachowania wynagrodzenia, o którym mowa w lit b).

d) Fundator Stażu ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbywania stażu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o Laureatach Projektu zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi przez Uczestników w związku z Projektem, jak również wywiadów z nimi w mediach regionalnych, internetowych, społecznościowych, informacjach prasowych, informacjach na stronie gdansk.pl w głównych aktualnościach, spotach radiowych, artykułach w Heroldzie Gdańskim itp.
  2. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Projekcie, Uczestnik wyraża zgodę na publikacje określone w ust. 1, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi przez Uczestników w związku z Projektem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w elektronicznym zgłoszeniu.
  3. Informacje uzyskane od Uczestników za pośrednictwem wypełnionego przez nich elektronicznego zgłoszenia oraz dołączonych dokumentów aplikacyjnych będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych "Wypracuj Przyszłość" przez Urząd Miejski w Gdańsku. Urząd Miejski w Gdańsku będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane zawarte w Bazie Danych, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia oraz uczelnia, rok i kierunek studiów, mogą zostać udostępnione Fundatorom Staży na ich życzenie, z zachowaniem wymogów określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.wypracujprzyszlosc.pl.
  6. Każdy z biorących udział w Projekcie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Projektu, o czym powiadomi Uczestników Projektu i Fundatorów Staży poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie głównej Projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - „Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Wypracuj Przyszłość”. Pobierz: DOC (36KiB)

Załącznik nr 2 - „Wzór oferty stażu”. Pobierz: DOC (57KiB)

Załącznik nr 3 – „Wzór formularza zgłoszeniowego”: DOC (65KiB)

Gdańsk, dnia 02 października 2017r.

Polityka Prywatności